Tag: Phạm Hồng Phước

  • Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc

    Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe. Ôm thật lâu, tựa đầu vào lưng của tôi. Giá như có ai cùng dạo quanh phố xá. Tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao.