Freelancer

Read more
  • 04/02/2023

Freelancer cổ đại, ngược dòng lịch sử chắc chúng ta đều đã nghe cụm từ “Lính đánh thuê” trong sử sách hoặc video game chúng ta chơi lúc nhỏ. Một người lính sẽ phục vụ cho các chủ nhân khác nhau và nhận được một khoản thù lao sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc sau khi sống sót khỏi trận chiến.